SIK´s venner stiftende generalforsamling og klubaften

Skrevet d. 28-01-2016

Mandag den 1. februar kl. 19.00 er det tid til den første klubaften i den nye forening SIK’s Venner. Klubaftenen foregår i klubhuset i Egeris og aftenen indledes med afholdelse af stiftende generalforsamling.

Nedenfor følger forslag til vedtægter:

Skive Idræts Klubs støtte-/venneforening.

Vedtægter

§ 1

Foreningens navn

Foreningens navn er Skive Idræts Klubs Venner. Foreningens hjemsted er Skive Kommune.

§ 2

Foreningens formål

At være en støtteforening for Skive Idræts Klub - (bredde og elite), hvor medlemmerne efterlyst og evne kan hjælpe hjælpe klubben med stort og småt. At arrangere sociale arrangementer for medlemmerne.

§ 3

Medlemmer

Personer over 18 år kan optages som medlemmer.

§ 4

Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen.

§ 5

Bestyrelse og revision

Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 5 medlemmer – alle valgt af generalforsamlingen for 1 år af gangen. Bestyrelsen vælger selv formand, kasserer og sekretær.

Desuden foretages der årlig valg af 1 suppleant samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte de nødvendige udvalg.

Kassereren er ansvarlig for at klubbens likvide beholdning indsættes og henstår i Spar Nord.

§ 6

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal – indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel på Skive Idræts Klubs hjemmeside.

Dagsorden for generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1 Valg af dirigent

2 Formandens/bestyrelsens beretning

3 Fremlæggelse/godkendelse af regnskab v. kassereren

4 Fastsættelse af kontingent

5 Indkomne forslag

6 Valg af op til 5 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant

7 Valg af revisor og revisorsuppleant

8 Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 7

Lovændringer

Vedtægts ændringer kan finde sted på generalforsamlingen ved simpelt flertal.

§ 8

Foreningens opløsning

En vedtagelse af forslag om foreningens opløsning kræver kvalificeret flertal ved afstemning. Ved første behandling af forslaget på generalforsamlingen, ordinær eller ekstraordinær, kræver en vedtagelse, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for det. Opnås et sådant flertal ikke kan forslaget gøres til genstand for fornyet behandling på en følgende generalforsamling – afholdt tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den foregående – hvor vedtagelse af forslaget kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Vedtages et sådant forslag skal klubbens tilbageværende midler skænkes til Skive Idræts Klub

*

Efter generalforsamling forsætter aftenen med hyggeligt samvær. Er du endnu ikke medlem af SIK’s Venner er du meget velkommen i klubhuset på mandag. Her vil der være mulighed for at høre mere om foreningen og tegne medlemskab.

Yderligere oplysninger kan fåes hos :

Erik Laursen – mobil 21 21 97 80 eller mail erik_else@mail.dk

Vagn Ramsdahl – mobil 20 48 53 56 eller mail fam.ramsdahl@hotmail.com

Hans Kurt Jensen – mobil 53 74 54 01 eller mail hkj@tdcadsl.dk

Lars Vernegaard – mobil 22 19 14 78 eller mail lv@nc-nielsen.dk

Sponsorer
Næste hjemmekamp

SPAR NORD ARENA
   Søndag den 11. marts 2018
kl. 13:45

VS

 

 

 Kampsponsor:

   
Boldsponsorer: 


Cateringpartner:

 
Kaffesponsor:

     

 

SIK menu